De ‘Leipziger Choräle’ van Johann Sebastian Bach: wat zijn dat eigenlijk? Achtergronden, bouwplan, collectievorming

door Albert Clement | Het ORGEL | Jaargang 119 | (2023) | Nummer 5

Johann Sebastian Bach, Allein Gott in der Höh sey Ehr, BWV 662, fragment autograaf. Collectie: Staatsbibliothek Berlin. Preußischer Kulturbesitz (Mus.ms. Bach P 271)

Over de koraalbewerkingen in het handschrift dat zich thans als Mus. ms. Bach P 271 in de Staatsbibliotheek Berlin bevindt en die aangeduid worden met ‘Leipziger Choräle’,  is veel geschreven, maar sommige aspecten bleven daarbij buiten beschouwing. In deze bijdrage wordt vanuit een bredere context naar de composities gekeken, met bijzondere aandacht voor de achtergronden, het bouwplan en collectievorming aan het eind van Bachs leven.

Afbeeldingen