Sneek, Martinikerk

Het ORGEL |Jaargang 109 |(2013) |Nummer 1

Sneek, Martinikerk
[Orgelbouwnieuws uit Het Orgel  2013/01]

 
In 1986-1988 werd het Schnitger-orgel (1711) in de Martinkerk vanSneek gerestaureerd. Uitgangspunt bij deze restauratie was de situatievan het orgel zoals die in 1898 door L. van Dam tot stand was gebracht.
Wel werd een nieuw Rugwerk gebouwd, waavan in 1898 alleen hetfront bewaard was gebleven.
Na deze restauratie sloot de klank vanhet Hoofdwerk beter aan bij die van het Bovenwerk dan bij die vanhet Rugwerk, wat voor de speelpraktijk echter juist wenselijk zouzijn.
In overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werd in2012 een plan gemaakt om deze situatie te verbeteren.
De verbeteringbestond hieruit dat de Schnitger-registers Prestant 8’ en Octaaf 4’ vanhet Hoofdwerk weer teruggebracht werden in hun oorspronkelijkestaat.
Van Dam had deze registers in 1898 namelijk deels (te wetende frontpijpen) buiten werking gesteld en deels verlengd en voorzienvan expressions.
Het werk werd in 2011 uitgevoerd door Orgelmakerij Bakker &Timmenga, onder adviseurschap van Theo Jellema.

JAN SMELIK

Bronnen:
Jan Jongepier, ‘Het orgel in de Martinikerk te Sneek’,
HetOrgel 85/4 (april 1989) 187-196;
Theo Jellema, ‘Het Sneker ArpSchnitgerorgel’, 300 jaar Arp Schnitgerorgel in de Grote of Martinikerkte Sneek 1711-2011 (z.p. z.j) 8-12.