Orgelbouwnieuws: Welsum, Hervormde Kerk

Het ORGEL | Jaargang 98 | (2002) | Nummer 2
Welsum, Hervormde Kerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2002/02, februari]

In 1865 schonk Angenita Logtenberg 1000 gulden voor de bouw van een orgel voor deHervormde Kerk van Welsum. In een bijzondere vergadering van kerkvoogdij, notabelen enkerkenraad werd op 14 juli van datzelfde jaar besloten de schenking te aanvaarden en meteen orgelmaker te Utrecht in onderhandeling te treden. Ruim twee weken later vond opnieuween buitengewone vergadering van kerkvoogden plaats, waarbij ook de Utrechtse orgelmakerPieter Maarschalkerweerd aanwezig was. Hij toonde een aantal tekeningen van orgels enzegde toe een nauwkeurig bestek te zenden. Daarop kreeg Pieter Maarschalkerweerd deopdracht voor de bouw van het instrument; het orgelbalkon werd vervaardigd door A.Kruissink uit Deventer. De inwijding van het orgel vond plaats op 9 september 1866.

Gedurende de loop der jaren bleef het orgel nagenoeg ongewijzigd. Wel voerde de firmaJ. Reil & Zn. in 1967 herstelwerkzaamheden uit als afsluiting van de kerkrestauratie.Bij die gelegenheid werd de orgelkast opnieuw geschilderd en werden de mechaniekenhersteld en het klavierbeleg vernieuwd. Daarnaast verving men het oude pedaalklavier dooreen nieuw exemplaar met een grotere omvang. Tenslotte plaatste men een windmotor enverwijderde men de trapinrichting van de oude schepbalgen.

In 2000 kreeg de firma Gebr. Van Vulpen de opdracht voor een algehele restauratiewaarbij Aart van Beek als adviseur optrad. Daarbij stond algeheel technisch herstel vooropen werden de wijzigingen uit 1967 grotendeels ongedaan gemaakt. De oude trapinstallatie ishersteld en het niet originele pedaalklavier is vervangen door een nieuw exemplaar naarvoorbeeld van het Maarschalkerweerd-orgel in de St.-Victorkerk te Waddinxveen (1871). Hetbeleg van de ondertoetsen van het handklavier is vernieuwd in been en met koperen nagelsvastgezet. Tenslotte zijn de zijwanden en de achterwand overgeschilderd in dekleurstelling van 1967. Op 10 november kon het herstelde instrument opnieuw in gebruikgenomen worden.

De dispositie: Manuaal (C-f3): Prestant 8, (C-Dis hout, open; E-c1 in het front,vervolg op de lade), Roorfluit 8 (C-H gedekt, eiken, vervolg metaal met roeren),Fluittravers 8 (C-e gecombineerd met Roorfluit 8, vanaf f zelfstandig, niet overblazend),Octaaf 4, Fluit 4 (C-f2 met roeren, vervolg conisch open), Nazard 3 (conisch open), Octaaf2, Mixtuur B II-III, Cornet D III. Aangehangen Pedaal (C-f). Winddruk: 64 mm. wk.Toonhoogte: a1 = 437 Hz bij 18ºC. Temperatuur: evenredig zwevend.

Bron: Aart van Beek, De Restauratie van het orgel in de Hervormde Kerk te Welsum.Brochure ter gelegenheid van de ingebruikneming op 10 november 2001. Met dank aan de firmaGebr. Van Vulpen die deze brochure ter beschikking stelde