R.-k. orgelbezit in Groningen en Drenthe in het midden van de 19de eeuw (deel II)

door Victor Timmer | Het ORGEL | Jaargang 98 | (2002) | Nummer 2
Victor Timmer Bijlage 3
R.-k. orgelbezit in Groningen en Drenthe in het midden van de 19de eeuw (deel II)

Het ORGEL 98 (2002), nr. 2, 32-37 [samenvatting]

bijlage 3:
(GrA, PA inv.nr. 158)

         Instructie voor
den blaasbalgtreder van het orgel
in de broederkerk bij de R.C.gemeente
         te Groningen

 

Art. een.

De blaasbalgtreder wordt door het kerkbestuur benoemdvoor den tijd van een jaar, beginnende met 1º Januarij en eindigende met ult: December.Hij zal wenschende aan te blijven voor 1º Octobervan elk jaar zich daartoe schriftelijkbij het kerkbestuur moeten aanmelden.

Art. twee.

Hij is verplicht, zoodra het orgel bij deGodsdienstoefening op Zon & feestdagen als anders moet bespeeld worden, zoomede bijandere gelegendheden op bekomene kennisgeving der Directie devereischte dienstenverrigten.

Art. drie.

Een vierde uurs voor de godsdienstoefening, waarbij hetorgel gebruikt zal moeten worden, moet hij op het koor aanwezig zijn.

Art. vier.

Indien men zulks nodig oordeelt zal hij op bekomenekennisgeving der Directie bij alle vergaderingen en repetitien tegenwoordig moeten zijn,en de vereischte diensten volbrengen.

Art. vijf.

In geval van ziekte zal hij zoo lang een ander voor hemin de plaats moeten stellen ten genoegen der directie.

Art. zes.

Bij gebruik van stoven zal hij zorgen dat dezelvevroegtijdig op hunne plaatsen ten dienste der leden staan als ook men bij repetitien ofvergaderingen eenen kagchel wenscht te gebruiken,dat die vroegtijdig warm is en het tegebruikene licht is aangestoken, en na afloop van een en ander alles op zijne bepaaldeplaats terug brengen.

Art. zeven.

Tweemaal ’s weeks en wel op daartoe door de Directie vanhet koor nader te bepalene dagen, zal hij zich bij de directeuren der beide afdeelingen eneenmaal in de week bij de Hoofddirectie moeten vervoegen, en is verpligt zijne als dan teontvangene bevelen uit te voeren.

Art. acht.

et traktement van den blaasbalgtreder zal ’s jaarlijksbepaald worden en wordt voor dit jaar 1841 gesteld op vijftig gulden.

Art. negen.

Het kerkbestuur houd aan zich de bevoegdheid om deezeinstructie te veranderen, zooals zij zullen goedvinden en hebben tot blaasbalgtrederbenoemd C. Schepers die krachtens zijnemedeverteekening beloofd heeft deeze zijneInstructie te zullen naleven en opvolgen.

Gearresteerd in de vergadering van het bestuur derbroederkerk te Groningen den 5 October 1840.

(w.g.) P.G. Sevenstern
C Schepers
P H Saan
   secret: