Orgelbouwnieuws: Minnertsga, Hervormde Kerk

Het ORGEL |Jaargang 97 |(2001) |Nummer 5
Minnertsga, Hervormde Kerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2001/05, mei]

Op 28 april werd het gerestaureerde orgel van de Hervormde Kerk te Minnertsga opnieuwin gebruik genomen. Tijdens deze restauratie, uitgevoerd door Flentrop Orgelbouw onderadvies van Jan Jongepier, is meer duidelijkheid ontstaan over de oorspronkelijke herkomsten maker van het instrument. Zo staat inmiddels vast dat het orgel in 1785 door GuillaumeRobustelly werd gebouwd voor de parochiekerk van Vreren (België). Het orgel deed daarbijna 90 jaar dienst, maar in 1873 leverden de Maastrichtse orgelmakers Pereboom &Leijser een geheel nieuw orgel voor Vreren. Het oude instrument werd voor het luttelebedrag van 700 Francs ingenomen en kreeg in 1874 een nieuwe bestemming in de HervormdeKerk van Welsrijp. Pereboom & Leijser werkten daarbij samen met E.S. Ypma. HetRobustelly-orgel werd bij deze gelegenheid ingrijpend gewijzigd. Zo verhuisde deklaviatuur van de achterzijde naar de linkerzijde en werden de klavieren, registerknoppenen mechanieken geheel vernieuwd. De windladen, oorspronkelijk met een omvang van CD-d3,werden uitgebreid tot C-g3. Tenslotte onderging de dispositie een aantal wijzigingen. Zoverdween bijvoorbeeld de Clairon 4 van het Grand Orgue ten gunste van een nieuwe Montre 8.Voor het overige verdwenen zowel op Grand Orgue als Positif een aantal labiaal-registers.Het overtollige (kleine) pijpwerk werd echter veelal gebruikt om de uitbreiding van deklavieromvang te realiseren. Tien jaar later, in 1884, leverden Bakker en Timmenga nog eennieuwe magazijnbalg, zodat daarmee ook de originele windvoorziening grotendeels verlorenging.

In 1955 kreeg het orgel een nieuwe bestemming in de Hervormde Kerk van Minnertsga. Deoverplaatsing werd uitgevoerd door de firma Vaas en Bron. Bij deze gelegenheid werd dekast naar achteren verdiept om een vrij pedaal te kunnen plaatsen; het pedaalklavier werdeveneens vernieuwd. Het orgel kreeg een plaats midden op de galerij en werd van een nieuweonderbouw voorzien, hetgeen tot ingrijpende aanpassing van de mechanieken en verplaatsingvan de klaviatuur leidde. Ook het pijpwerk bleef niet onaangetast omdat veel nieuwestemkrullen werden ingesneden. In 1987 voerde Flentrop Orgelbouw een deelrestauratie uit.Bij die gelegenheid werden de windladen van het Grand Orgue hersteld, waarna hetbijbehorende pijpwerk werd herplaatst. Windlade en pijpwerk van het Positif lagensindsdien opgeslagen op de orgelgalerij.

Bij de thans voltooide restauratie herkreeg het orgel zijn oorspronkelijk bedoeldeopstelling in de balustrade. De onderbouw uit 1955 is verwijderd en de oorspronkelijkediepte van de hoofdkast hersteld. De oude achterwand is herplaatst en waar nodiggecompleteerd. Achter de hoofdkast is een nieuwe pedaalkast geplaatst met gebruikmakingvan de delen uit 1955. De klaviatuur keerde terug naar de hoogte van 1874. Omdat er echterwijzigingen in de dispositie zijn aangebracht konden de nog aanwezige ronde gaten voor deregisterknoppen niet opnieuw worden gebruikt en is een nieuw registerbord gemaakt. Deregisterknoppen met porseleinen plaatjes dateren nog grotendeels uit 1874, de nieuwe zijnin dezelfde stijl bijgemaakt. De klavieren zijn hersteld en de pedaalomvang isteruggebracht tot 25 tonen. De pedaalmechaniek is geheel nieuw opgezet met gebruikmakingvan delen uit 1955. Ook het grootste deel van de overige abstractuur en winkelbalken isvernieuwd; de oude walsramen zijn hersteld. De magazijnbalg van Bakker en Timmenga isgerestaureerd en kreeg een plaats onder de nieuwe pedaalkast. Uit onderzoek van de ladenen het pijpwerk kon de oude dispositie worden vastgesteld. Op basis daarvan werd beslotendeze dispositie zoveel mogelijk te completeren, met als gevolg dat alle bewaardgeblevenpijpwerk van Robustelly naar zijn oorspronkelijke plaats terugkeerde. Tenzij andersaangegeven dateert het oude pijpwerk uit 1785, met uitzondering van de tonen dis3-g3waaroor nieuw pijpwerk is gemaakt. Bij het oude pijpwerk zijn de stemkrullen uit 1955verwijderd.

De dispositie: Grand Orgue (Manuaal I, C-g3): Montre 8 (1874/2001), Bourdon 8, Prestant4, Flûte 4 (1785/2001), Nasard 3 (1785/2001), Doublette 2, Tierce 1 3/5 (1785/2001),Fourniture IV, Sexquialter II (1785/2001), Cornet D IV (vanaf cis ), Trompette 8. Positif(Manuaal II, C-g3): Bourdon 8, Mélophone 8 (1874), Salicional 8 (1874, C-H gecombineerdmet Mélophone), Prestant 4, Flûte 4, Nasard 3, Doublette 2, Fourniture III (8 pijpen1785 rest 2001), Cromhorne 8. Pédale (C-c1): Soubasse 16 (1955), Oktavebasse 8 (1955),Oktavebasse 4 (1955). Accouplement des Claviers, Accouplement Pedale. Winddruk: 88 mm. wk.Toonhoogte: a1 = 444 Hz. Temperatuur: evenredig zwevend.

Bron: Flentrop Orgelbouw en Jan Jongepier