norgel

Het ORGEL |Jaargang 96 |(2000) |Nummer 3
Drempt, H. Willibrorduskerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2000/3, maart]

Met een enkele korte toespraken en een feestelijkebespeling door Jos Laus en Kees Bornewasser, is op 11 december 1999 het gerestaureerdeGradussen-orgel in de Willibrorduskerk te Drempt opnieuw in gebruik genomen. Hetinstrument werd in 1904 voltooid en behoort dan ook tot de werkstukken uit de laatsteperiode van deze orgelmakerij. Bij de bouw van het orgel gebruikte Gradussen een bestaandewindlade met bijbehorende mechanieken afkomstig uit het oude orgel van deSt.-Augustinuskerk te Nijmegen (J.D. Nolting, 1816). Ofschoon deze windlade plaats boodaan tien stemmen werden er in 1904 slechts acht geplaatst. De slepen voor de Cornet II-IIIen de Trompet 8 bleven vooralsnog leeg. De bouw van een nieuwe kerk in 1936 maakte eenoverplaatsing van het orgel noodzakelijk. De medewerkers van de firma J.J. Elbertse &Zn., die deze overplaatsing verzorgden, lieten het instrument onaangetast; er werd slechtseen windmotor geplaatst. Ook in de daarop volgende jaren bleef het orgel ongewijzigd. In1989 stelde Jos Laus, adviseur namens de KKOR, een historisch en technisch rapport overhet orgel samen. Uiteindelijk resulteerde dit in de vorig jaar voltooide restauratie. Defraaie laat-neogotische orgelkast werd, waar nodig, door vrijwilligers ter plaatsehersteld. De overige onderdelen zijn door de medewerkers van Elbertse Orgelmakers geheelgerestaureerd. Omdat het instrument feitelijk in originele staat verkeerde waren geeningrijpende werkzaamheden noodzakelijk. Wel kregen de ondertoetsen nieuw beenbeleg enwerden de porseleinen registerplaatjes vernieuwd. Uiteindelijk bleek het ook mogelijk omde sinds 1904 gereserveerde registers bij te plaatsen. Door bemiddeling van de KKOR konpassend Gradussen-pijpwerk dat al geruime tijd opgeslagen lag, worden aangekocht engeplaatst.

De dispositie: Manuaal (C-f3): Violon D 16, Prestant 8, Bourdon 8, Viola di Gamba 8,Salicionaal 8, Prestant 4, Fluit 4, Octaaf 2, Cornet II-III, Trompet 8. Aangehangen pedaal(C-f). Trede voor het in- en uitschakelen van de Prestant 8. Ventiel. Winddruk: 74 mm wk.Toonhoogte: a1 = 440 Hz. Temperatuur: evenredig zwevend.

Bron: Elbertse Orgelmakers alsmede het boekje Restauratie Gradussen-orgel H.Willibrorduskerk Drempt, dat ter gelegenheid van de ingebruikneming werd gepubliceerd