Victor Timmer Bijlage 3
R.-k. orgelbezit in Groningen en Drenthe in het midden van de 19de eeuw (deel II)

Het ORGEL 98 (2002), nr. 2, 32-37 [samenvatting]

bijlage 3:
(GrA, PA inv.nr. 158)

         Instructie voor
den blaasbalgtreder van het orgel
in de broederkerk bij de R.C.gemeente
         te Groningen

 

Art. een.

De blaasbalgtreder wordt door het kerkbestuur benoemd voor den tijd van een jaar, beginnende met 1 Januarij en eindigende met ult: December. Hij zal wenschende aan te blijven voor 1 Octobervan elk jaar zich daartoe schriftelijk bij het kerkbestuur moeten aanmelden.

Art. twee.

Hij is verplicht, zoodra het orgel bij de Godsdienstoefening op Zon & feestdagen als anders moet bespeeld worden, zoomede bij andere gelegendheden op bekomene kennisgeving der Directie devereischte diensten verrigten.

Art. drie.

Een vierde uurs voor de godsdienstoefening, waarbij het orgel gebruikt zal moeten worden, moet hij op het koor aanwezig zijn.

Art. vier.

Indien men zulks nodig oordeelt zal hij op bekomene kennisgeving der Directie bij alle vergaderingen en repetitien tegenwoordig moeten zijn, en de vereischte diensten volbrengen.

Art. vijf.

In geval van ziekte zal hij zoo lang een ander voor hem in de plaats moeten stellen ten genoegen der directie.

Art. zes.

Bij gebruik van stoven zal hij zorgen dat dezelve vroegtijdig op hunne plaatsen ten dienste der leden staan als ook men bij repetitien of vergaderingen eenen kagchel wenscht te gebruiken,dat die vroegtijdig warm is en het te gebruikene licht is aangestoken, en na afloop van een en ander alles op zijne bepaalde plaats terug brengen.

Art. zeven.

Tweemaal 's weeks en wel op daartoe door de Directie van het koor nader te bepalene dagen, zal hij zich bij de directeuren der beide afdeelingen en eenmaal in de week bij de Hoofddirectie moeten vervoegen, en is verpligt zijne als dan te ontvangene bevelen uit te voeren.

Art. acht.

et traktement van den blaasbalgtreder zal 's jaarlijks bepaald worden en wordt voor dit jaar 1841 gesteld op vijftig gulden.

Art. negen.

Het kerkbestuur houd aan zich de bevoegdheid om deeze instructie te veranderen, zooals zij zullen goedvinden en hebben tot blaasbalgtreder benoemd C. Schepers die krachtens zijnemedeverteekening beloofd heeft deeze zijne Instructie te zullen naleven en opvolgen.

Gearresteerd in de vergadering van het bestuur der broederkerk te Groningen den 5 October 1840.

(w.g.) P.G. Sevenstern
C Schepers
P H Saan
   secret: